More results
Vodite pot
do nizkoogljične družbe
z OVE in energetsko učinkovitostjo

Ukrepajte zdaj!

Podnebne spremembe so med največjimi izzivi, s katerimi se mora soočiti človeštvo. Z razvojem in izvajanjem strategij za ekonomsko in okoljsko izvedbene ukrepe za obnovljive vire energije (OVE) in energetsko učinkovitost, lokalne skupnosti ne prispevajo le k blažitvi podnebnih sprememb, ampak dosežejo tudi pozitivne družbene učinke, spodbujajo zelene naložbe in lokalne energetske oskrbne verige, ter s tem lokalno in gospodarsko rast.

Komu je namenjen toolbox?

Toolbox, razvit v okviru projekta Interreg MED COMPOSE, podpira politične odločevalce in razvojne načrtovalce, tehnično osebje lokalnih skupnosti in druge zainteresirane strani, ki so vključene v razvoj in izvajanje lokalnih/regionalnih energetskih načrtov.

Zakaj ravno ta toolbox?

Ta toolbox vam pomaga, da se seznanite s postopnim metodološkim pristopom COMPOSE, ki si prizadeva ustvariti skupnost z nizkimi emisijami ogljika, OVE in ukrepi za energetsko učinkovitost, pri čemer izkorišča potencial lokalnih virov energije. Dobili boste dostop do orodij in virov za spodbujanje učinkovitejšega izvajanja vaših lokalnih energetskih načrtov, ki vključujejo ne le tehnične, temveč tudi družbeno-ekonomske in okoljske vidike.

Kako uporabljati toolbox?

Toolbox za lokalno načrtovanje obnovljive in trajnostne energije vas usmerja do celostnega pristopa od spodaj navzgor, holistični pristop za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje projektov trajnostne energije.

Najdete lahko informacije o izvajanju posameznega koraka in dostopate do:

  • orodja za načrtovanje in zasnovo za podporo projektom OVE, energetske učinkovitosti in krožnega gospodarstva,
  • baze podatkov, ki vam bodo v pomoč pri opredelitvi izhodišča za vaš projekt,
  • tehnična navodila in uporabne povezave, ki lahko pomagajo pri razvoju,
  • študije dejanskih primerov trajnostne energije,
  • najnovejše energetske politike in podpornih instrumentov v EU.